Prezentare GAL

 

ASOCIAŢIA "Grupul de Acțiune Locală GÂRCINI" se organizează şi funcţionează cu respectarea dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000, astfel cum a fost modificată şi aprobată prin Legea nr. 246/2005, precum și a prevederilor ghidului solicitantului - condiții specifice pentru "Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.

 

Asociaţia se înfiinţează, în baza dreptului la liberă asociere, ca persoana juridică de drept privat română, fără scop patrimonial, apolitică, reprezentând un parteneriat public-privat, menit să conducă la o dezvoltare economică și socială la nivelul municipiului Săcele.

Scopul principal al asociației este sprijinirea dezvoltării locale a comunității marginalizate din municipiul Săcele, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, printr-o abordare integrată și multisectorială, cu respectarea principiilor DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității).

 

Obiectivele prin care Asociaţia îşi propune să îşi aducă la îndeplinire scopul sunt:

a) elaborarea strategiei de dezvoltare locală - DLRC;

b) implementarea, monitorizarea, evaluarea și actualizarea periodică a strategiei de dezvoltare locală - DLRC;

c) stimularea participării membrilor comunității marginalizate la procesul de dezvoltare locală;

d) creșterea participării pe piața muncii (inclusiv prin sprijinirea activităților antreprenoriale) îmbunătățirea nivelului educațional și accesul la servicii de bază (sociale și/sau medicale), îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru membrii comunității marginalizate;

e) facilitarea creării întreprinderilor sociale;

f) încurajarea și organizarea unor cursuri de instruire / calificare;

g) promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a diverselor forme de discriminare;

h) desfășurarea de activități de dezvoltare și întărire a comunității marginalizate - activități artistice, activități culturale, călătorii, activități sportive, activități educative;

i) promovarea potenţialului şi resurselor locale;

j) creşterea coeziunii socio-economice;

k) încurajarea inovării sociale - dezvoltarea de idei, servicii, și modele prin care pot fi mai eficient abordate problemele sociale, prin implicarea actorilor publici, privați și societate civilă;

l) încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreună în vederea atingerii scopului asociației;

m) stimularea şi atragerea capitalului/investiții;

n) atragerea de fonduri și implementarea programelor de integrare socială pentru grupuri vulnerabile;

o) dezvoltarea de programe/ proiecte pentru grupuri dezavantajate;

 

Asociaţia, are următoarele atribuţii și desfăşoară în principal următoarele activităţi:

 

a) derularea de activități de informare și animare a partenerilor locali;

b) analiza nevoilor de dezvoltare și a potențialului local;

c) mobilizarea, informarea și implicarea persoanelor din comunitățile marginalizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală;

d) întocmirea unei proceduri nediscriminatorii și transparente de preselecție a propunerilor de proiectelor ce vor fi depuse pentru implementarea strategiei de dezvoltare;

e) efectuarea unei preselecții a propunerilor de proiecte ce vor fi depuse pentru implementarea strategiei de dezvoltare (pe bază de fișe de proiect);

f) monitorizarea proiectelor finanţate prin POR/POCU - în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală;

g) instruirea personalului Asociaţiei în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală;

h) colectarea, analiza şi difuzarea de informaţii privind acţiunile de dezvoltare locală;

i) organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi ateliere de lucru pentru atingerea obiectivelor Asociaţiei

j) organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor, studiilor şi strategiilor elaborate;

k) organizarea de schimburi de experienţă şi stagii de formare;

l) activităţi de promovare a asociaţiei;

m) stimularea creării de parteneriate între actorii locali şi între aceştia şi parteneri;

n) editarea de publicaţii proprii;

o) stabilirea raporturilor cu alte persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, putând participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest domeniu;

p) elaborarea şi implementarea de proiecte în vederea realizării obiectivelor Asociaţiei;

q) înfiinţarea de societăţi comerciale sau alte tipuri de organizaţii, în condiţiile legii;

r) orice alte activități destinate să susțină dezvoltarea comunității